Fondets statutter

Bakgrunn
§ 1.
Siri og Henning`s minnefond er opprettet etter en tragisk bilulykke på Ask 19. november 2005, der Siri Tobiassen og Henning Vollan Liuhagen omkom. Fondet er opprettet etter initiativ fra pårørende og andre som på en eller annen måte hadde tiknytning til ulykken.
 
Fondets formål
§ 2.
Fondets formål er å jobbe med forebyggende og holdningskapende trafikk arbeid. Fondet skal bistå økonomisk i aktiviteter og tiltak rettet mot og for ungdom.
 
Fondets midler
§ 3.
Fondets midler kan bestå av innsamlede midler, gaver og tilskudd til fondet, samt renteavkastning på disse midlene. Midlene skal til enhver tid være plassert på rentebærende konto i norsk bank.
 
Disponering av fondets midler vedtas til enhver tid av styret etter skriftlig søknad og innenfor fondets formål.
 
Ved eventuelt opphør av fondet, skal alle midlene i sin helhet tilfalle Landsforeningen for trafikkskadde.
 
Arbeidsgrupper
§ 4.
For å bidra til fondets inntekter og til å søke fondets formål satt ut i livet, bør det opprettes arbeidsgrupper. Disse gruppene velges eller settes ned av styret. Styret ønsker aktivt å inkludere ungdom i dette arbeidet.
 
Administrasjonen
§ 5.
Fondet administreres av styre bestående av:
 
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
 
Til sammen 7 personer. Valg av styret foretas på fondets årsmøte som avholdes innen utgangen av mars hvert år. Nærmeste pårørende hvis det er ønske om det, skal ha plass i det til enhver tid sittende styre i den posisjon det er ønske om.
 
Fondets signatur innehas av leder, sekretær og kasserer.
 
Vedtak i styret avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal leders stemme være avgjørende.
 
Regnskap og Revisjon
§ 6.
Styret ved kasserer utarbeider hvert kalenderårs utgang, regnskap for foregående året. Regnskapet skal bestå av resultatregnskap og balanse, og det skal fremgå hva fondets midler er benyttet til.
Regnskap skal på forlangende til enhver tid kunne forevises dokumenterte bidragsytere til fondet.
Til vanlig velges revisor på fondets årsmøte. Ved oppstart av fondet velger styret revisor før første årsmøte for godkjenning av regnskap.
 
Endring av statutter / oppløsning av fondet
§ 7.
Enhver endring av disse statutter må skje etter 2/3 flertall i fondets styre. Beslutning om eventuell oppløsning av fondet må være enstemmig i styre.